fbpx

Pensioenverlies B.V.

 

Pensioenverlies B.V., gevestigd aan de Oosthavenkade 39b, 3134NW Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Mr E.F.J. Goossens is de functionaris gegevensbescherming van Pensioenverlies B.V. en de Vereniging Pensioenverlies. Hij is te bereiken via e.goossens@pensioenverlies.nl.

Pensioenverlies B.V. verwerkt ten behoeve van de Vereniging Pensioenverlies persoonsgegevens van ambtenaren, voormalige ambtenaren, gepensioneerde ambtenaren en anderen die gerechtigd zijn tot een pensioen van het ABP. Deze vereniging heeft ten doel inzichtelijk te maken welke bedragen de Nederlandse Staat vanaf 1980 aan de ABP heeft onttrokken dan wel premies niet afgedragen en gerechtelijke en buitengerechtelijke actie te ondernemen om de onttrokken gelden terug naar de Stichting Pensioenfonds ABP te doen vloeien. Ter bescherming van deze persoonsgegevens heeft Pensioenverlies B.V. met de Vereniging Pensioenverlies een verwerkersovereenkomst gesloten.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Naam adres en postcode / woonplaats
  • E-mailadres
  • Geboortejaar
  • Geslacht
  • Gerechtigdheid tot een ABP pensioen
  • Dienst of instelling waar is of wordt gewerkt door betrokkene of de ex partner

Pensioenverlies B.V. verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens en geen geautomatiseerde gegevens.

Personen die wel willen meedoen met het initiatief maar geen lid willen worden van de vereniging behoeven geen persoonsgegevens in te vullen en worden geen lid van de vereniging.

Iedereen die zich via haar website bij Pensioenverlies B.V. aanmeldt, het vragenformulier invult en de eenmalige bijdrage betaalt wordt, behoudens uitdrukkelijke weigering, lid van de Vereniging Pensioenverlies. De Vereniging Pensioenverlies heeft een kritisch volume nodig om als representatieve vereniging van ambtenaren in rechte te kunnen optreden, zodat we iedere respondent vragen om zich te laten registreren als lid van de Vereniging Pensioenverlies. De persoonsgegevens worden vernietigd als het lidmaatschap van de Vereniging Pensioenverlies wordt opgezegd of de Vereniging Pensioenverlies wordt opgeheven dan wel haar activiteiten staakt.

Pensioenverlies B.V. en / of de Vereniging Pensioenverlies verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden met toestemming van belanghebbenden, tenzij dit noodzakelijk is ter bereiking van de doelen van de Vereniging Pensioenverlies of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ieder heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft ieder het recht om een gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Pensioenverlies B.V. en / of de Vereniging Pensioenverlies. Voorts heeft ieder het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat belanghebbenden bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand, naar belanghebbende zelf of een andere aangegeven organisatie, te sturen.

Ieder kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn/haar persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van eerder gegeven toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens sturen naar e.goossens@pensioenverlies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de rechthebbende is gedaan, vragen wij een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. U kunt ook gebruik maken van een door de overheid gratis geleverde app waarmee u veilig prints kan maken van uw identiteitsbewijs. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op een verzoek.

Pensioenverlies B.V. wil belanghebbenden er tevens op wijzen dat zij de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Pensioenverlies B.V. neemt de bescherming van persoonsgegevens van belanghebbenden serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Persoonsgegevens worden via een beveiligde internetverbinding uitgewisseld. Als de indruk bestaat dat persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via e.goossens@pensioenverlies.nl.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen is het aan te bevelen om deze privacy verklaring regelmatig te lezen.