Meest gestelde vragen

Hoe is Pensioenverlies georganiseerd?

De initiatiefnemers hebben Pensioenverlies B.V. opgericht om de strijd tegen de Nederlandse Staat over de “pensioenroof” aan te gaan. Pensioenverlies B.V. heeft daarnaast een Vereniging Pensioenverlies opgericht om op te kunnen treden als procespartij tegen de Staat. Iedereen die dit initiatief ondersteunt en daartegen geen bezwaar heeft, wordt lid van de Vereniging Pensioenverlies. Pensioenverlies B.V. vraagt aan iedere respondent een bijdrage van € 25,00 in de kosten.

Als ik € 25 stort ben ik dan deelnemer in de procedure of komt er nog een grotere rekening achteraan?

Wij gaan ervan uit dat er voldoende ambtenaren het initiatief zullen steunen en met hun eenmalige bijdrage van € 25,00 alle kosten dekken. Het is niet de bedoeling om na de eenmalige bijdrage nog aanvullende bijdragen te vragen. De hoogte van het bedrag zelf is niet onbelangrijk, maar het aantal leden van de vereniging is nog belangrijker, omdat een procedure alleen gevoerd kan worden namens een representatief aantal ambtenaren.

Ben ik als lid van de vereniging aansprakelijk voor schulden van de vereniging?

De Vereniging Pensioenverlies is opgericht bij notariële akte, zodat de vereniging rechtspersoonlijkheid heeft. De leden van de vereniging zijn daardoor nimmer aansprakelijk voor schulden van de vereniging. Leden lopen dus geen enkel financieel risico!

Hoe worden de uitgaven van de Vereniging Pensioenverlies bekostigd?

Pensioenverlies B.V. beheert de financiën en coördineert en financiert de activiteiten van de Vereniging Pensioenverlies.

Is er een redelijke kans dat deze procedure ook wordt gewonnen?

Pensioenverlies kan een positief resultaat niet garanderen, maar er zijn volgens onze juridische adviseurs voldoende aanknopingspunten om deze kwestie aan de rechter voor te leggen. Lees voor een uitgebreider commentaar op dit onderwerp de pagina werkwijze.

De roof van pensioengeld mag dan formeel aanvechtbaar zijn maar de economie in Nederland vroeg destijds toch om drastische maatregelen?

Dat is waar maar dat mag nooit een reden zijn om financiële middelen die een ander toebehoren te ontvreemden. Bovendien was de greep in de kas van het ABP buiten proporties en niet verdedigbaar vanuit het gelijkheids- en anti discriminatie beginsel. Immers, waarom zouden uitsluitend ambtenaren moeten opdraaien voor een overheidstekort?

Is de omvang van het vermogen van het ABP wel zo belangrijk? Gaat het niet veel meer om wat zij ermee doen? De pensioenen zijn toch niet in gevaar gekomen?

Dat is een groot misverstand. Bestond in de jaren vóór de ontvreemding nog een door de Staat gegarandeerd, welvaartsvast, pensioen, sinds de crisis van 2008 is dat pensioen niet gegarandeerd en al helemaal niet welvaartsvast. Het is zelfs niet waardevast, want het pensioen is al tien jaar niet meer aan de inflatie aangepast en dreigt binnen afzienbare termijn zelfs te worden gekort. Dat zou allemaal niet zijn gebeurd als het vermogen op peil was gebleven zonder greep uit de kas.

Als Pensioenverlies in het gelijk wordt gesteld moet de Staat alsnog tientallen miljarden euro’s in de pot van het ABP storten. Dat is slecht voor onze economie. Willen we dat wel?

Pensioenverlies wil bereiken dat het onrecht dat de ambtenaren is aangedaan door een greep uit de kas, wordt rechtgezet. Dit heeft het ABP destijds armer gemaakt en als gevolg daarvan kan nu niet worden geïndexeerd en dreigen zelfs kortingen. Het compenseren van dat onrecht moet worden afgewogen tegen de gevolgen voor de Staat. De Nederlandse economie en de financiën van de Staat staan er nu veel beter voor dan toen de ingreep plaatsvond. Het is nu dus juist een gunstige tijd om compensatie te realiseren. Volledige compensatie, verspreid over meerdere jaren, is zonder meer mogelijk binnen de strenge normen van het stabiliteitspact, dat een maximaal tekort van 3% en een maximale overheidsschuld van 60% van het bruto binnenlands product toestaat. In 2018 had de Staat een overschot van bijna 2%. Bovendien kan de Nederlandse Staat nu lenen met een negatieve rente. Daar komt nog bij dat indexatie van de pensioenen zal leiden tot extra bestedingen hetgeen leidt tot extra belastinginkomsten, waardoor de terugbetaling vanzelf weer deels in de staatskas terugvloeit.

Krijg ik mijn geld terug als de procedure niet doorgaat of als de uitspraak negatief is?

Uw bijdrage is een eenmalige bijdrage om het onrecht van de “pensioenroof” recht te zetten. Pensioenverlies B.V. heeft in de aanloop kosten gemaakt, zoals het opzetten van de website en het inwinnen van juridische en communicatie adviezen. Deze fondsen zullen allereerst worden besteed aan onderzoek naar alle feiten en vervolgens worden aangewend voor het voeren van een procedure tegen de Staat. Als de Staat of de vereniging daartoe besluit kan tegen een vonnis van de rechtbank hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof en in laatste instantie kan de Hoge Raad worden gevraagd om een oordeel. Dat zal de nodige tijd vergen en kosten met zich brengen.

Wat zijn de volgende stappen als er voldoende geld binnenkomt?

Pensioenverlies neemt zich voor twee eerste stappen te zetten: een gedegen onderzoek naar de feiten en de selectie van een advocatenkantoor dat ons kan helpen de procedure te voeren. Pas nadat de feiten zijn onderzocht kunnen we een procedure starten. Er is weliswaar veel bekend over de pensioenroof, maar er zijn ook nog veel vragen.

Ik ben nog een actieve ambtenaar, ik heb nog tientallen jaren te gaan tot mijn pensioen. Waarom zou ik participeren in deze procedure?

Het is een groot misverstand dat het ontbreken van indexatie en het mogelijk korten op de pensioenuitkering alleen op dit moment gepensioneerden raakt. Het raakt iedereen, of die van het pensioen geniet of nog pensioen opbouwt. Sinds de overgang naar een middelloonstelsel leidt een niet-geïndexeerde pensioenopbouw tot een slecht pensioen, in ieder geval aanzienlijk lager dan een middelloonpensioen. Jongere ambtenaren hebben er dus alle belang bij dat de indexatie van pensioenen zo spoedig mogelijk wordt hervat.

Het onlangs tot stand gekomen pensioenakkoord zorgt er toch voor dat er niet meer wordt gekort en dat de indexatie wordt hervat? Waarom zou deelname aan deze procedure dan nog wenselijk zijn?

Het pensioenakkoord moet nog worden uitgewerkt maar het staat al wel vast dat het voor het ABP niet gunstig uitpakt. De rekenrente wordt verder verlaagd en omdat deze rekenrente ook gebruikt gaat worden voor de berekening van de premie is het waarschijnlijk dat de opbouw, ook voor jongeren, zal worden verlaagd. Zo bezien is het pensioenakkoord eerder een extra argument om te gaan procederen.

Ontvangen bestuurders een bezoldiging voor hun werkzaamheden?

Bestuurders zijn onbezoldigd maar ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.